ပန်းလှိုင်မိသားစုဆေးခန်း(သန်လျင်) သည် သန်လျင်မြို့ရှိ Star City အိမ်ယာတွင် တည်ရှိပြီး သန်လျင်မြို့ နှင့် ၁၀မိနစ်မျှ ဝေးပြီး သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုံနှင့်ကပ်လျပ် တွင် တည်ရှိပါတယ်။ ပန်းလှိုင်မိသားစုဆေးခန်း (သန်လျင်) တွင် primary ကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။